ระบบบริการนักศึกษา

การเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ห้องเรียนออนไลน์
สำหรับเรียนออนไลน์กับอาจารย์ผู้บรรยายในแต่ละรายวิชา
ห้องเรียน E-Learning
สำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทบทวนบทเรียน
ระบบค้นหา
หนังสือห้องสมุด
สำหรับค้นคว้าตำราในห้องสมุดวิทยาเขต
ระบบ E-book
สำหรับค้นคว้าตำราออนไลน์
และหนังสืออื่นๆ
 
ตารางเรียน
สำหรับ ดูรายวิชาที่นักศึกษาเรียนในแต่ละภาคเรียน
 
ปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรม
สำหรับดูกิจกรรม กิจกรรมการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีการศึกษานั้นๆ
คู่มือนักศึกษา
หนังสือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติตน และระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา
คู่มือความรู้
หนังสือคู่มือสำหรับนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เรียนหลักสูตรระยะสั้น

เรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อเรียนจบหลักสูตร
จะได้รับวุฒิบัตร

กิจกรรม,อบรมสัมมนาออนไลน์

เข้าร่วมงานกิจกรรม/โครงการ
จะได้รับเกียรติบัตร

บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

สำหรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ของมหาวิทยาลัย

ขออีเมล์สำหรับนักศึกษา

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้อีเมล
@student.mbu.ac.th

การชำระค่าเล่าเรียนและตรวจสอบผลการเรียน

ระบบบริการการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน การชำระค่าเทอม ประวัติและอื่นๆ
ระบบแนบหลักฐานการชำระเงิน
สำหรับแนบสลิปหลักฐานการโอนชำระค่าอื่นๆ 

การขอรับคำปรึกษา และเรื่องราวร้องทุกข์

แบบขอคำปรึกษา
สำหรับปรึกษาเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบถาม-ตอบ
 สำหรับสอบถามเรื่องทั่วไปในการศึกษา
ระบบรับฟัง
เรื่องราวร้องทุกข์
 สำหรับการร้องเรียน ถึงผู้บริหารโดยตรง

แจ้งการชำรุด วัสดุ อุปกรณ์การเรียนสอนต่างๆ

ระบบแจ้งการชำรุด
สำหรับแจ้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดในห้องเรียน 

แหล่งงาน แหล่งทุนสำหรับนักศึกษา