ระบบบริการบุคลากร

การเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

บันทึกห้องสอนออนไลน์
สำหรับบันทึกห้องสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา
ห้องสอนออนไลน์
สำหรับสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา
ห้องเรียน E-Learning
สำหรับสร้างรายวิชา ให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทบทวนบทเรียน หรือ เรียนออนไลน์ได้
ระบบบริการการศึกษา
บันทึกตารางเรียน รายวิชา ลงผลการเรียนและอื่นๆ
ระบบค้นหา
หนังสือห้องสมุด
สำหรับค้นคว้าตำราในห้องสมุดวิทยาเขต
ระบบแจ้งซื้อหนังสือ
เข้าห้องสมุด
สำหรับแจ้งความประสงค์ขอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดวิทยาเขต
ตารางเรียน
สำหรับ ดูรายวิชาที่สอนในแต่ละภาคเรียน
 
ปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรม
สำหรับดูกิจกรรม กิจกรรมการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีการศึกษานั้นๆ
คู่มือความรู้
หนังสือคู่มือสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรระยะสั้น
ศึกษาค้นคว้าตามหลักสูตร เมื่อจบหลักสูตร
จะได้รับวุฒิบัตร
ระบบแจ้งขอฝึกทักษะเพิ่มเติม
สำหรับเพิ่มทักษะต่างๆ ตามความสนใจ หรือความต้องการของบุคลากร 
ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน
สำหรับบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
กิจกรรม/โครงการอบรมสัมมนาออนไลน์
เข้าร่วมงาน/กิจกรรม/โครงการ
จะได้รับเกียรติบัตร
ระบบบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
สำหรับบันทึกรายงานเพื่อประกอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบส่งไฟล์เอกสาร
สำหรับจัดทำ E-BOOK
ขออีเมลบุคลากร
@mbu.ac.th

การบริการอื่นๆ

E-Portfolio
สำหรับบันทึกผลงานต่างๆของอาจารย์
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (CHEQA)
 
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ (EDOCument)
 
ระบบสนเทศเพื่อการบริหาร (MISWEB)
 
ระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์(MIS)
 
ระบบรายงานการประเมินตนเอง (ESAR)
ระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
 

รับฟังคำปรึกษา และเรื่องราวร้องทุกข์

แบบรับคำปรึกษา
สำหรับรับคำปรึกษาเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆของนักศึกษา
เรื่องราวร้องทุกข์
 สำหรับการร้องเรียน ถึงผู้บริหารโดยตรง

การวิจัย

สถาบันวิจัยญาณสังวร
ส่งผลงานด้านการวิจัย การของบประมาณ และอื่นๆ
ระบบบริหารงานวิจัย
 สำหรับบันทึกงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปีสำหรับบุคลากรของวิทยาเขต
วารสารนิสิตวัง
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
 

แจ้งการชำรุด วัสดุ อุปกรณ์การเรียนสอนต่างๆ

ระบบแจ้งการชำรุด
สำหรับแจ้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดในห้องเรียน