โครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอรมสัมมนา

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 และโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้ง

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 และโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้ง

โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เช้าร่วมอบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563