ระบบสอบคัดเลือกแบบออนไลน์

 1. หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย โดย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม และพระมหาณัฐวุฒิ สงวนงาม
 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินัยของ นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดย พระมหาสายัณห์ วงศ์สุรินทร์และคณะ
 3. บทความวิจัย เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา โดย สายัณห์ วงศ์สุรินทร์และคณะ
 4. บทความวิจัย เรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย สายัณห์ วงศ์สุรินทร์และคณะ
 5. บทความวิจัย เรื่อง : สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี : กรณีศึกษาสำนักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สายัณห์ วงศ์สุรินทร์
 6. บทความวิจัย เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม : กรณีศึกษา สํานักเรียนวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวง อําเภอวังน้อย จังหวดพระนครศรีอยุธยา โดย วราภรณ์วราธิพร และสายัณห์ วงศ์สุรินทร์
 7. บทความวิจัย เรื่อง : การศึกษาความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย วราภรณ์วราธิพร และคณะ
 8. บทความวิจัย เรื่อง : ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย วรวุฒิ สุขสมบูรณ์
 9. บทความวิจัย เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์การเลือกตั้งของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD โดย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
 10. บทความวิจัย เรื่อง : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมของประชาชน ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดย สุกิจ ชัยมุสิก และคณะ
 11. บทความวิจัย เรื่อง : พฤติกรรมการรักษาศีล5ของชาวบ้านในชุมชนวังทรัพย์สิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระครูสิทธิวราคมและคณะ
สถานการณ์โควิด-2019 ในประเทศไทย

แผนที่ข้อมูลจังหวัด/พื้นที่ประกาศ